O nás

Levicový klub žen
Levicový klub žen

 

Většina kultur světa je vzhledem k historickým souvislostem stále kulturou mužsky orientovanou;  i když  u nás v Evropě je ve slovech i zákonech role ženy chápána rovnocenněji,  realita každodenního života je často deformována ze strany mužů, ale někdy i samotných žen.Ženy mají kvůli mateřství (reálnému nebo předpokládanému) problémy při přijímání do zaměstnání, jsou nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích pozicích v zaměstnání i v politice, mají nižší výdělky a jsou často i oběťmi násilí. My chceme pro ženy politickou i ekonomickou rovnost.  Jsme si však vědomy toho, že změnit zvyklosti v myšlení, přístupech, hodnotách i chování lidí, trvající po staletí, je otázkou několika generací.

Domníváme se ale, že mnohé z toho máme v rukách i my, samotné ženy. Jedna z oblastí, ve které můžeme i v současnosti působit, je výchova a to nejen dětí, ale nás samotných i našeho okolí.

Náš spolek s názvem Levicové kluby žen je levicově orientované sdružení žen, ale i mužů, které a kteří usilují o rovnoprávné postavení žen a mužů v naší společnosti. Sdružení se snaží přispívat také k rozvoji osobnosti svých členů, jejich zájmů a potřeb. Sdružení existuje od roku 1992, v současnosti má 71 klubů a cca 1800 členů po celé republice.

Levicové kluby žen z.s.  mají IČO: 70104468 a sídlo na adrese: 11121 Praha, Politických vězňů 1531/9.
Hlavní část činností se odehrává v  jednotlivých klubech, ale pořádáme i celostátní setkání, semináře,  přednášky  na celorepublikové úrovni, dále pořádáme i návštěvy a setkání mezi jednotlivými kluby.

Oblasti našich zájmů jsou tyto:

– osvětová a vzdělávací činnost

– historie ženského hnutí

– významné ženy všech oblastí společenského života

– současný feminizmus

– mezinárodní dokumenty, týkající se postavení žen a rodin

– cesty k odstraňování nerovnoprávného postavení žen

– současný politický systém

– aktuální stav společnosti (sociální politika, zdravotnictví, školství, kriminalita)

– ochrana zdraví, zdravý životní styl, zdravotní  prevence¨

– domácí násilí a jeho prevence

– aktuální otázky mezinárodního levicového hnutí

Zájmová a spolková činnost:

– kroužky a kurzy různého zaměření  (vše, co ženy zajímá)

– turistika, cvičení

– společenské a kulturní akce (taneční večírky, folklor, koncerty, návštěvy divadel, vzájemné návštěvy  v rámci      republiky, včetně oslav Mezinárodního dne žen jednak  na  úrovní  klubů, ale i celostátně)

– akce pro děti (letní tábory, dětské dny, zájmová odpoledne)

Charitativní činnost

– organizování sbírek a podpůrných akcí nebo participace s jinými subjekty ve prospěch lidí v nouzi, zdravotně postižených, dětských domovů, obětí živelných katastrof

– burzy oblečení

– pomoc dětským domovům a domovům důchodců

– aktivní pomoc jednotlivcům i rodinám ve svízelné situaci

Politická a veřejná činnost :

– aktivní činnost v politických stranách, hnutích, odborech, občanských sdruženích i nadacích

-výběr a příprava, práce našich členek v zastupitelstvech obcí, krajů i Parlamentu České republiky

Stále se snažíme o zvýšení počtu zastupitelek – žen a to na všech úrovních.

Protože nám není lhostejný vývoj naší České republiky a jsme ženy levicového zaměření, počítáme mezi svoje priority i podporu Komunistické strany Čech a Moravy.

Tento dlouhý seznam neznamená, že všechny kluby dělají všechny vyjmenované činnosti, ale dá se říci, že i když věkový průměr našich členek je spíš vyšší, takřka všechny kluby mají poměrně široký okruh svých aktivit.

Rády bychom blíže spolupracovaly i se ženami jiných částí světa;

Udržujeme přátelské vztahy s Vietnamkami a Číňankami, žijícími v naší republice, snažíme se o navázání kontaktů i se ženami jiných národností, žijících u nás; z

finančních důvodů nemůžeme uskutečňovat vzájemné návštěvy se ženami v zahraničí tak, jak bychom si přály.